http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Klub Kardio plus©    kniha návštev galéria     download download      

Čo je Klub Kardio plus©? 

Klub Kardio plus©
existuje 11. rok. Jeho sídlom je martinské pracovisko
Kardiocentrum, zriadené v roku 1997 na poskytovanie  špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore kardiológia a vnútorné lekárstvo predovšetkým pre občanov  Martina, Vrútok, Turčianskych Teplíc a okolitých obci.
Klub Kardio plus© združuje občanov a zdravotníkov na základe ich spoločného záujmu o zdravie srdca. Deje sa to  prostredníctvom rozmanitých vzdelávacích a záujmových aktivít ako aj špecializovanej zdravotnej starostlivosti. 


Klub Kardio plus©   v roku 2005   pripravuje pre svojich členov sériu prednášok o predchádzaní vzniku ischemickej choroby srdca, artériovej hypertenzii, zdravej výžive, súčasných možnostiach liečby srdcových a cievnych ochorení. Súčasťou osvetového programu je ponuka odborných a populárnych knižných publikácií venovaných týmto otázkam, cenovo  zvýhodnená pre členov klubu.Ako sa stať členom Klubu Kardio plus©
 ?

Prevažná väčšina členov Klubu Kardio plus©  sú zákazníkmi Kardiocentra a majú s ním v súlade s § 12 zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nie je to však podmienkou.
Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s programom 
Klubu Kardio plus©  a je ochotný udržiavať svoje členstvo každoročným zakúpením karty Klubu Kardio plus©. Cena karty pre rok 2005 je t. č. stanovená na 500,- Sk.


Aké výhody Klub Kardio plus©
 
 svojim členom poskytuje?

Každý člen Klubu Kardio plus©, ako osoba, je v Kardiocentre oslobodený od poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona 576/2004 Z. z., a tiež od spoluúčastnických poplatkov zo zákona NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, prílohy č. 1 k Nariadeniu Vlády SR č. 777/2004 Z.z.  tieto poplatky sú úhrádzané z prostriedkov klubu.  Člen Klubu Kardio plus©  je ošetrený podľa individuálneho časového rozvrhu, pri vyšetrení alebo prehliadke u lekára Kardiocentra.

 

Last update: 00:23:03 - 11.09.2009