http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Zoznam výkonov    kniha návštev galéria     download download      
    Zoznám výkonov zdravotnej starostlivosti Kardiocentra a ich bodové hodnoty
  

Na základe Opatrenia MZ SR č. 07045 - 7/2004 – OAP z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

 

KódBody 
85.13.11. maximálna cena kapitácie- dispenzárna starostlivosť u kardiologa/ mesačne
    2. NÁVŠTEVY
    Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrujúceho lekára.V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a rozsah zdravotných výkonov, ktoré boli pri návšteve poskytnuté. Pri výkone návštevy môže vykazovať lekár, ktorý vykonal návštevu fyzikálne vyšetrenie pacienta podľa Katalógu zdravotných výkonov.
    Ďalšie výkony vyplývajúce z fyzikálneho vyšetrenia (napr. odbery biologických vzoriek, podanie injekcie a pod.) sa môžu vykazovať osobitne. Návštevy podľa č. 25 môže vykonávať a vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo u pacienta, ktorý sa nemôže dostaviť do ambulancie, lekár so špecializáciou v odbore pediatria a dorastové lekárstvo pri starostlivosti o novorodencov (preventívne prehliadky) a choré deti deti, ktoré sa nemôžu dostaviť do ambulancie, gynekológ pri popôrodnej starostlivosti, psychiater, odborný lekár na základe požiadania lekára všeobecnej starostlivosti, ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje.
25285Návšteva (v pracovnom čase)
26500Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára, vykonaná ihneď po výzve z dôvodov ochorenia, vyžaduje sa časový údaj
29900Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00 a 7.00hod hodinou, vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy.
    3. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE
35100Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie
36200Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v noci medzi 20.00 až 07.00 hod.
37150Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v sobotu a v nedelu a vo sviatkoch.
   

 

III. PODROBNÉ PREHLIADKY

60350Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.
62250Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp.anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.
63200Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 15 minút.
    Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, záver, písomnú správu, vypísanie receptu/ov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
   

 

IV. PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POSUDKY

    Informácie, krátke potvrdenia, osvedčenia, správy a posudky sú vyhotovené predpísanou formou a na určených tlačivách.
    Predvolávanie (objednávanie) pacienta alebo zasielanie dotazníkov pacientom sa nemôže vykazovať zdravotnej poisťovni. Vystavenie výmenného lístka na odborné vyšetrenie sa nemôže vykazovať, je súčasťou vyšetrenia.
7050Opätovné vystavenie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu.
74300Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely
    a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu, alebo vystavenie bodového ohodnotenia sťaženého spoločenského uplatnenia.
    b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,
    c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,
    d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.
    Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako je zdravotná poisťovňa sa uhrádza fyzickou alebo právnickou osobou na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykonáva (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovna ako zdravotná poisťovňa)
75a150Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť.
78180Podrobná lekárska správa
    Podrobná lekárska správa je podrobný výpis zo zdravotnej dokumentácie v prípadoch, keď sa inému lekárovi neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia, napríklad pri zmene trvalého pobytu, odchode pacienta do iného štátu a pod.
    2. ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV
    Zdravotné výkony uvedené v tejto časti II. sú oprávnení vykonávať a vykazovať všetci zdravotnícki pracovníci podľa koncepcií a špecializačných náplní jednotlivých medicínskych odborov a dosiahnutej kvalifikácie.
250a80Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu
271200Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút
272280Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minú vrátane výmeny infúznych fliaš
   

 

XI.VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

  XII. KARDIOLÓGIA
600450Monitorovanie základných funkcií krvného obehu s plynulým alebo prerušovaným meraním krvného tlaku a (alebo) s plynulým alebo prerušovaným meraním pulzu vrátane dokumentácie. Jednotlivé meranie krvného tlaku a pulzu sa nemôže vykazovať podľa výkonu č. 600, ale podľa výkonu č. 4a a je súčasťou výkonov č. 4 až 6, 8, 60 až 63.
603275Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, internista.
603a150Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s prislušnou špecializáciou EKG záznam len vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie.
603b100Zhotovenie EKG záznamu, bez vyhodnotenia lekárom.
604410EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaže a po nej s nepretržitou kontrolou priebehu EKG krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi (ergometria). Výkon môže vykonávať kardiológ, internista.
60841024-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
608a130Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
612200Masáž karotického sínu, vrátane merania tlaku krvi. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
612a70Príplatok k výkonu č. 612 za súčasné meranie krvného tlaku, výkon môže vykonávať kardiológ a internista
613140Izometrický záťažový test. Výkon môže vykonávať kardiológ a internista.
616610Echokardiografické vyšetrenie-metóda TM a 2D
6171 800Jednodimenzionálne echokardiografické vyšetrenie Dopplerovou metódou vrátane vyšetrenias cw-Dopplerovou a frekvenčnou spektrálnou analýzou s obrazovou dokumentáciou vrátane výkonu č. 616
6181 500Echokardiografické vyšetrenie - metóda TM a 2D s Dopplerovským vyšetrením (PW a CW). Výkon č. 618 a č. 616 sa spolu nemôžu vykazovať.
639250Farmakotesty (testovanie účinku dipyrimidamolu, betablokátorov, atropínový test, gilurytmalový test,izoprenalínový test, dobutamínový test, adenozínový test a iné), za každý test. Výkon môže vykonávať kardiológ.
647550Meranie neinvazívnej hemodynamiky krvi (kardiálny index, ejekčná frakcia, práca ľavého srdca, indexkontraktility a celkové hodnotenie tekutiny)

Last update: 10:07:20 - 18.07.2006