http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Zákony a predpisy    kniha návštev galéria     download download      

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 19. apríla 2006 č. 07045 - 15/2006 - SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).


Zmeny sa vykonávajú v prílohách č. 1, 4 a 5. Vypúšťa sa úradné určenie cien výkonov zdravotnej starostlivosti okrem výkonov poskytovaných poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a zdravotných výkonov poskytovaných na tzv. sociálne účely. Vypúšťa sa úradné určenie ceny výkonu cirkumcízie vykonanej na žiadosť pacienta, bez zdravotnej indikácie. Zvyšuje sa cena výkonu interrupcie vykonanej na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie, pred 12 týždňom gravidity. Ruší sa regulácia cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006 okrem čl. I bodov 1, 3, 4 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.Odkaz z Ministerstva zdravotníctva SR:
„Na vydanie licencií na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a na výkon lekárskej posudkovej činnosti sa požadujú doklady z dôvodu udelenia licencií podľa zákona o poskytovateľoch. Požadované doklady majú preukázať spôsobilosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Orgány, ktoré môžu kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sú dôležité z hľadiska dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliadajú na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“ zdroj TREND 4.10.05


Last update: 09:52:33 - 06.09.2006