http://www.kardiocentrum.sk http://www.kardiocentrum.sk
 

    menu Hlavná stránka > Zákony a predpisy >> tzv. "Zajacove" zákony    kniha návštev galéria     download download      

Úplne znenie reformných zákonov
Ponúkame vám úplné znenie reformných zdravotníckych zákonov z 21. októbra 2004, aj so zapracovanými novelami z 2. decembra 2004 s platnosťou od 1. januára 2005. Jednotlivé zákony si môžete prevziať vo formáte PDF (veľkosť súborov je od 100 kB do 1 MB).

140/1998 Z.z. - Zákon o lieku a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame
Platnosť od: 21.5.1998
Účinnosť od: 1.1.2005
+ download .PDF 

576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť od: 1.11.2004
Účinnosť od: 1.1.2005
+ download .PDF
+ Vykonávacie predpisy k zákonu č. 576/2004 Z. z. 

577/2004 Z.z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Platnosť od: 1.11.2004
Účinnosť od: 1.1.2005
+ download .PDF
+ download .PDF tabuľková časť (súbory p02, p03, p06).
+ Vykonávacie predpisy k zákonu č. 577/2004 Z. z. 

578/2004 Z.z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho novelizovanej podobe
Platnosť od: 1.11.2004
Účinnosť od:
1.11.2004
+ download .PDF
+ Vykonávacie predpisy k zákonu č. 578/2004 Z. z. 

579/2004 Z.z. - Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť od: 1.11.2004
Účinnosť od:
1.1.2005
+ download .PDF
+ Vykonávacie predpisy k zákonu č. 579/2004 Z. z. 

580/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť od:
1.11.2004
Účinnosť od:
1.1.2005
+ download .PDF
+ Vykonávacie predpisy k zákonu č. 580/2004 Z. z.

581/2004 Z.z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho novelizovanej podobe
Platnosť od:
1.11.2004
Účinnosť od:
1.1.2005
+ download .PDF
+ Vykonávacie predpisy k zákonu č. 581/2004 Z. z. 

PDF verzie zákonov bezplatne poskytlo vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol s r. o.


 ©2004 Ministerstvo zdravotníctva SR

Last update: 16:19:32 - 31.01.2005